Researchers

Director General OHMINE, Iwao
Deputy Director-General KOSUGI, Nobuhiro
Senior Scientific Advisors Graham R. Fleming (Professor, University of California, Berkeley)
YANAGIDA, Toshio (SA Professor, Graduate School of Frontier Biosciences, Osaka University)
Foreign Councillors Ian A. Walmsley (Professor, University of Oxford)
Thomas V. O'Halloran (Professor, Northwestern University)
Councilors SAITO, Gunzi (Professor, Meijo University)
HIROTA, Noboru (Professor Emeritus, Kyoto University)
MASUHARA, Hiroshi (Professor, National Chiao Tung University, Taiwan)
Distinguished Consultants NAGAKURA, Saburo; INOKUCHI, Hiroo;
ITO, Mitsuo; KAYA, Koji; NAKAMURA, Hiroki
International Advisory Board Adam Hitchcock (Professor, McMaster University, Canada)
David Wales (Professor, Cambridge University, England)
Professor Emeriti NAGAKURA, Saburo; HIROTA, Eizi; KIMURA, Katsumi;
MOROKUMA,Keiji; INOKUCHI, Hiroo; MARUYAMA, Yusei;
YOSHIHARA, Keitaro; HANAZAKI, Ichiro; IWAMURA, Hiizu;
SAITO, Shuji; IWATA, Suehiro; ITO, Mitsuo; KAYA, Koji;
KITAGAWA, Teizo; KOBAYASHI, Hayao; NAKAMURA, Hiroki;
NISHI, Nobuyuki; YAKUSHI, Kyuya; URISU, Tsuneo; NAGASE,
Shigeru; HIRATA, Fumio; TANAKA, Koji; KUWAJIMA, Kunihiro

[#: Visiting Professor or Visiting Associate Professor]
[##: Professor (adjunct)] [SC: Section Chief] [UC: Unit Chief]

 

Department of Theoretical and Computational Molecular Science
(Director: SAITO, Shinji)
Division Professor Associate Professor Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Theoretical Molecular Science I SAITO,
Shinji
  MORI,
Toshifumi
ONO, Junichi
  NOBUSADA,
Katsuyuki
IIDA,
Kenji
NODA, Masashi
  YANAI,
Takeshi
KURASHIGE,
Yuki
CHALUPSKY, Jakub
Theoretical Molecular Science II        
Computational Molecular Science     ISHIDA,
Tateki
 
EHARA,
Masahiro
##
  FUKUDA, Ryoichi
TASHIRO,
Motomichi
 
  OKUMURA,
Hisashi #
ITOH, Satoru
MORI, yoshiharu
 
OKAZAKI, Susumu ##
     
TAKATSUKA, Kazuo ##
    ISHIMURA, Kazuya
Theoretical and Computational Molecular Science # HASEGAWA, Junya # ANDO, Koji #
MORISHITA, Tetsuya #
   
Department of Photo-Molecular Science (Director: OHMORI, Kenji)
Division Professor Associate Professor Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Photo-Molecular Science I OKAMOTO, Hiromi   NARUSHIMA,
Tetsuya

NISHIYAMA, Yoshio
KOWAKA, Yasuyuki
OHSHIMA, Yasuhiro   MIZUSE, Kenta
FUJIWARA, Masanori
MIYAKE, Shinichirou
Photo-Molecular Science II OHMORI, Kenji
  TAKEI,
Nobuyuki

SOMMER, Christian
GOTO, Haruka
  TAIRA,
Takunori ##
   
Photo-Molecular Science III KOSUGI, Nobuhiro   NAGASAKA,
Masanari

YAMANE,
Hiroyuki
YUZAWA, Hayato
    KATAYANAGI,
Hideki
 
HISHIKAWA, Akiyoshi ##      
Photo-Molecular Science IV # NODA, Susumu #
ITO, Atsushi #
TSUBOUCHI, Masaaki#
HATSUI, Takaki#
   
Department of Materials Molecular Science (Director: YOKOYAMA, Toshihiko)
Division Professor Associate Professor Assistant Professor Technical Staff Post-Doctoral Fellow
Electronic Structure YOKOYAMA,
Toshihiko
  TAKAGI,
Yasumasa

UEMURA, Yohei
   
TADA, Mizuki ##        
Electronic Properties YAMAMOTO, Hiroshi ##        
  NAKAMURA,
Toshikazu
     
Molecular Functions HIRAMOTO,
Masahiro
  KAJI, Toshihiko   NAKAO, Satoru
SHINMURA, Yusuke
KUBO, Masayuki
YAMASHINA, Yohei
KIKUCHI, Mitsuru
ABE, Kenichi
  JIANG, Donglin NAGAI, Atsushi   Cheng Gu
  NISHIMURA,
Katsuyuki
TANIO, Michikazu    
Materials Molecular Science # ASAKURA, Tetsuo #
TAKENOBU, Taishi #
KANEMOTO, Katsuichi #      
Department of Life and Coordination-Complex Molecular Science
(Director: UOZUMI, Yasuhiro)
Division Professor Associate Professor Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Biomolecular Functions AONO,
Shigetoshi ##
  YOSHIOKA,
Shiro

MURAKI, Norifumi
 
KATO,
Koichi ##
  YAMAGUCHI,
Takumi
 
  FUJII,
Hiroshi ##
KURAHASHI,
Takuya
 
Biomolecular Sensing AKIYAMA, Shuji ##      
  FURUTANI, Yuji TSUKAMOTO, Hisao INAGUMA, Asumi
Complex Catalysis UOZUMI, Yasuhiro   OSAKO, Takao
HAMASAKA, Go
NAGAOSA, Makoto
  SAKURAI,
Hidehiro ##
   
Functional Coordination Chemistry MURAHASHI, Tetsuro ##      
  MASAOKA, Shigeyuki KONDO, Mio YOSHIDA, Masaki
Life and Coordination-Complex Molecular Science # SASAI, Hiroaki # UEMURA, Takashi #
SUDO, Yuki #
   
Research Center of Integrative Molecular Systems (Director: AKIYAMA, Shuji)

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Technical Staff Post-Doctoral Fellow
Division of Trans-Hierarchical Molecular Systems AKIYAMA, Shuji   MUKAIYAMA, Atsushi   ABE, Jun
HIYAMA, Takuma
ISHIZAKI, Akihito
(Res. Assoc. Prof.)
   
SHIKANO, Yutaka
(Res. Assoc. Prof.)
   
  KOBAYASHI, Genki
(Res. Assoc. Prof.)
     
SAITO, Shinji ##        
  FURUTANI, Yuji ##      
Division of Functional Molecular Systems YAMAMOTO, Hiroshi   SUDA, Masayuki URUICHI,
Mikio
 
MURAHASHI, Tetsuro   YAMAMOTO, Koji   HORIUCHI, Shinnosuke
  SUZUKI, Toshiyasu SAKAMOTO, Yoichi   KURODA, Yasuhiro
  SAKURAI, Hidehiro HIGASHIBAYASHI,
Shuhei
  SUGIISHI, Tsuyuka
  MASAOKA, Shigeyuki ##      
Division of Biomolecular Systems AONO,
Shigetoshi ##
       
KATO,
Koichi ##
       
  FUJII,
Hiroshi ##
     
UVSOR Facility (Director: KATOH, Masahiro)

Division Professor Associate Professor Assistant Professor Technical Staff Post-Doctoral Fellow
Advanced Accelerator Research KATOH,
Masahiro
    HORIGOME,
Toshio
(SC)
HASUMOTO,
Masami
(UC)
YAMAZAKI,
Junichiro
(UC)
SAKAI,
Masahiro

HAYASHI,
Kenji
TESHIMA,
Fumitsuna

KONDO,
Naonori
 
Beam Physics and Diagnostics Research     OHIGASHI,
Takuji

KONIMO, Taro
 
Advanced Solid State Physics KIMURA, Shin-ichi ##   MATSUNAMI, Masaharu  
Advanced Photochemistry   SHIGEMASA,
Eiji
IWAYAMA, Hiroshi  
Laser Research Center for Molecular Science (Director: OKAMOTO, Hiromi)
Division Professor Associate Professor Assistant Professor Technical Staff Post-Doctoral Fellow
Advanced Laser Development
KATOH,
Masahiro ##
    OKANO,
Yasuaki

CHIBA,
Hisashi ##
 
  TAIRA,
Takunori
ISHIZUKI,
Hideki
SATO, Yoichi
TSUNEKANE,
Masaki

BHANDARI,Rakesh
ARZAKANTSYAN, Mikayel
KAUSAS, Arvydas
  FUJI, Takao NOMURA, Yutaka SHIRAI, Hideto
Ultrafast Coherent Control OHMORI,
Kenji ##
     
Ultrahigh Resolution Optical Measurement OKAMOTO,
Hiromi ##
     
OHSHIMA,
Yasuhiro ##
     
Research Center for Computational Science (Director: SAITO, Shinji)

Professor Associate Professor Assistant Professor Technical Staff Post-Doctoral Fellow
EHARA, Masahiro   FUKUDA,
Ryoichi ##
MIZUTANI,
Fumiyasu
(SC)
NAITO, Shigeki
SAWA, Masataka
IWAHASHI,
Kensuke

MATSUO, Junichi
NAGAYA, Takakazu
 
  OKUMURA, Hisashi ITOH, Satoru ##  
SAITO, Shinji ##      
    ISHIDA,
Tateki ##
 
    OONO, Hitoshi  
Okazaki Institute for Integrative Bioscience
(Director: IKENAKA, Kazuhiro )
Division Professor Associate Professor Assistant Professor Post-Doctoral Fellow
Department of Biosensing Research AONO, Shigetoshi   YOSHIOKA,
Shiro##
KITATSUJI, Chihiro
Department of Bioorganization Research KATO, Koichi   YAMAGUCHI,
Takumi##
  FUJII, Hiroshi KURAHASHI,
Takuya##
CONG, Zhiqi
Instrument Center (Director: OHSHIMA, Yasuhiro)
Technical Staff
YAMANAKA, Takaya (SC); TAKAYAMA, Takashi (SC); MIZUKAWA, Tetsunori;
OKANO, Yoshinori; MAKITA, Seiji; UEDA, Tadashi; FUJIWARA, Motoyasu;
NAKANO, Michiko
Equipment Development Center (Director: KATOH, Masahiro)
Technical Staff
AOYAMA, Masaki (SC); MIZUTANI, Nobuo (UC);YANO, Takayuki; NAGATA, Masaaki (UC);
YOSHIDA, Hisashi (SC); UCHIYAMA, Koichi; TOYODA, Tomonori; KONDOU, Takuhiko;
TAKADA, Noriko
Safety Office (Head: UOZUMI, Yasuhiro)
Assistant Professor Technical Staff
TOMURA, Masaaki
TANAKA, Shoji
SUZUI, Mitsukazu ##; YOSHIDA, Hisashi ##; NAGATA, Masaaki ##
YAMANAKA, Takaya ##; UEDA, Tadashi ##; TAKAYAMA, Takashi ##
HAYASHI, Kenji ##; MAKITA, Seiji ##
Public Affairs Office (Head: OHSHIMA, Yasuhiro)
Technical Staff
HARADA, Miyuki
Archives (Head: OHSHIMA, Yasuhiro)
Technical Staff
MINAMINO, Satoshi
Technical Division (Head: SUZUI, Mitsukazu)
Technical Staff
Technical Staffs (see above).
pagetop


支援制度 総研大生コラム キャンパスライフ